حداکثر8ساعت باخاموش بودن حذف نویز |دستیار صوتی (تا 28ساعت با محفظه شارژ)|حداکثر 5|4.5ساعت با روشن بودن حذف نویز |دستیار صوتی (تا216|18ساعت با محفظه شارژ)

نمایش یک نتیجه